ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Отец Паисий” – гр. Русе

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

ДИРЕКТОР: _____________

/....Б. Алексиева../

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2013/ 2014 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет

 

Протокол №19/10.09.2013 г

 

 

/10.09.2013 г./

 

 

Раздел I.

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

Първо основно училище “Отец Паисий – гр. Русе има 146 годишна история с богати традиции и постижения.

Цялостната дейност през учебната 2012/ 2013 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 252 ученици, разпределени в 11 паралелки.

Запазеният брой на паралелките и увеличаване броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. Нов момент за училищния живот бе приемането на Етичен кодекс и избор на етична комисия. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаването на добрите традиции в училището и необходимостта от модернизация са водещите принципи при осъществяване на дейностите през изминалата учебна година. Благодарение на това бяха постигнати успехи по следните направления:

--> обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

--> няма повтарящи ученици;

              -- > няма ученици с голям брой неизвинени отсъствия;

            --> изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство;.

              През годината училището работи успешно по следните проекти и национални програми: „Оптимизация на училищната мрежа“, марка „Без свободен час“, УСПЕХ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Квалификация на педагогическите специалисти по оперативна програма развитие на човешките ресурси“.

ОУ „Отец Паисий“ е елитно училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да не бъде просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му израстване като личност и реализация в живота.

Богатствата на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английски език, информационни технологии и спорт.

       Училищният живот  беше изпъстрен с множество събития, празници, тържества и състезания. Патронният празник беше отбелязан  с Химна на училището, огласяващ двора в светлото утро на деня, а вечерта се проведе тържество посветено на Деня на християнското семейство. През годината се проведоха много тържества свързани с бележити дати и празници.

              На 03.12.12 г.  официално бе  открит кабинет за ресурсно подпомагане, оборудван според потребностите на децата и осветен от отец Стефан. През годината се обучаваха 11 ученици със специални образователно потребности.

               Учебната база беше обогатена с необходимите учебни табла и нагледни материали, а училищното настоятелство закупи спортни екипи, с които нашите възпитаници да представят достойно училището.

               Учениците посетиха концерти, театрална постановка и взеха активно участие в различни училищни мероприятия.

               От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилирани гимназии.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е проблем за педагогическия колектив.

Необходимо е:

*   да продължи работата по гражданското образование на учениците;

* да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

* да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;

* да се повиши взискателността по опазване на УЧИЛИЩНОТО имущество;

*  специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

*  да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Раздел II.

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

Утвърждаване на  I ОУ „Отец Паисий” – гр. Русе

като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

--> Издигане и утвърждаване престижа на училището.

--> Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

--> Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици.

--> Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

--> Повишаване квалификацията на учителите.

--> Създаване на компютърни кабинети.

--> Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

 

Като свои ПРЕОРИТЕТНИ ЦЕЛИ училището си поставя:

 

Главни цели:

 

 

      В дейността си училището следва определени принципи:

     

 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

--> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.

--> Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

--> Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

--> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

--> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

--> Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

--> Обогатяване на материалната база.

--> Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

    

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН    ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 г.

 

 

 

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

1

СЕПТЕМВРИ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТ СВЪРЗАН С ГОДИШНИНАТА НА ВОЕННОТО ПОДЕЛЕНИЕ В ГРАДА

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОЕННОТО ПОДЕЛЕНИЕ

16.09.2013г.

 

20.09.2013 г.

 

 

 

26.09.2013 г.

27.09.2013 г.

Иванова, Станева

Владова, Ботева

VІІ клас, Владова

Станева и кл. р-ли на ІІ клас

 

 

Кл. р-ли среден курс

 

 

 

2

 

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН КОНЦЕРТ

02.10.2013 г.

Станева и всички

кл. ръководители

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

31.10.2013г.

VІ клас, Станева

 

 

3

 

 

НОЕМВРИ

21.11.- ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

 

21.11.2013г.

Директор, Станева всички учители

01.12.- СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН - ТАБЛО

 

29.11.2013г.

Христова

 

4

 

ДЕКЕМВРИ

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ПК, НАЧАЛЕН И СРЕДЕН КУРС

КОЛЕДНА ВИТРИНА

КОЛЕДЕН БАЗАР

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА В І –ТЕ КЛАСОВЕ

 

М. ДЕКЕМВРИ

 

кл. Ръководители

ІІ в клас, Пенева

 

Ботева, Арсова, Захариева

 

5

 

ЯНУАРИ

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ

ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

 

15.02.2014г.

V КЛАС, Иванова

ИЗЛОЖБА – БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ И ИСТОРИЯ НА МАРТЕНИЦАТА

25.02.2014 г.

Всички учители

 

ІІ б клас, Великова

БАБА МАРТА – РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ПК

СЕДМИЦА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

 

28.02.2014г.

Донкова

Цонева

Георгиева, Христова

„ЗА ДА ИМА БЪЛГАРИЯ“ – КОНКУРС ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ

ФЕВРУАРИ

Нунева, класни ръководители

„ЗА МАМА И БАБА С ЛЮБОВ” – в ПК.

 

Март 2014г.

Донкова

Цонева

ЗА МАМА Е МОЯТА ОБИЧ ГОЛЯМА

 

Март 2014г.

ІІІ б клас

Бояджиева

ДЕН НА ВОДАТА – СЪВМЕСТНО С РИОСВ

22.03.2014 г.

Христова, Арсова

 

 

ДЕН НА ХУМОРА

 

Станева, класни ръководители

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

АПРИЛ

ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ-ИЗРАБОТВАНЕ НА ТАБЛО

 

м.Април 2014г.

 

Нечева

22 АПРИЛ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

 

м.Април 2014г.

Клуб „Архимед“

23 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА И ИЗДАТЕЛИТЕ

 

м.Април 2014г.

ІІІ а клас, Великова

„МИСЛИ В ЗЕЛЕНО“ – КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ ПГДВА

 

м.Април 2014г.

Класни ръководители

 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

 

м.Април 2014г.

Класни ръководители

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

м.Април 2014г.

Владова, Георгиева

9.

МАЙ

24 МАЙ – ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА

 

24 Май 2013г.

Иванова, Станева, Владова

ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

 

Нунева, Владова

„ДОВИЖДАНЕ ПК, ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ”

 

м.Май 2013г.

Донкова

Цонева

 

 

10

 

 

    ЮНИ

 

1-ви ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПО КЛАСОВЕ

 

01.06.2013г.

 

кл. ръководители

 

УЧАСТИЕ  В  РУСЕНСКИ КАРНАВАЛ

ПО ГРАФИК

Всички учители начален курс

 

СПОРТЕН  КАЛЕНДАР

 

ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 г.

 

 

 

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

 

1

 

ОКТОМВРИ

КРОС „БАБА ТОНКА”

ОКТОМВРИ 2013г.

Владова

 

 

2

 

ФЕВРУАРИ

„ЛЪВСКИ СКОК” – СЪСТЕЗАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

 

ФЕВРУАРИ

 

3

 

АПРИЛ

СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

 

АПРИЛ 2014г.

Владова и всички учители

 

 

4

 

      

       МАЙ

 

ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

 

Май 2014г.

Владова и всички учители

УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ПО ГРАФИК НА УСШ

 

 

 

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

--> Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг. Учители по съответните  предмети  срок:

 

--> Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

отг. Учители по съответните предмети срок: 20.09.2013 г.

 

--> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

отг. Учители по съответните предмети срок: 17.09.2013 г.

 

--> Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг. Директир, М. Георгиева                  срок: 12.09.2013 г.

 

--> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. Директор                                           срок: 14.09.2013 г.

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

 

--> Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

отг. М. Георгиева, Б. Шенков                         срок: постоянен

 

--> Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.

отг. Директор                                                   срок: м. Септември

 

--> Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Директор                                                   срок: постоянен

 

--> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг. Директор                                                   срок: постоянен

 

--> Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

отг. Директор                                                   срок: постоянен

 

--> Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

отг. Директор                                                   срок: м. Септември

 

--> Планиране на строително-ремонтните работи.

отг. Директор                                                   срок: постоянен

 

--> Организиране на отдиха на ученици и учители.

отг. Класни ръководители                              срок: постоянен

 

--> Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг. Директор                                                   срок: м. Октомври

 

--> Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.

отг. Класни ръководители                             срок: постоянен

 

 

 

 

 

4. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА,  И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ

 

--> Образователни концерти

Отг. Станева и класни ръководители           срок: постоянен

 

--> посещения на театър

Отг. Иванова                                                   срок: постоянен

 

 

 

Контролна дейност

 

 

 

1. Обект и предмет на контролната дейност:

--> учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

--> учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

--> работата на  обслужващия и помощния персонал;

--> косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

 

 

2. Форми на контролната дейност:

--> педагогически проверки:

* превантивни;

* тематични;

* текущи.

--> административни проверки:

* на училищната документация, свързана с учебния процес;

* на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

--> проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

--> проверка по спазването на:

* правилника за вътрешния трудов ред в училището;

* училищния правилник;

* изготвените графици;

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

* седмично разписание;

--> проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от ИО на МОМН и МОМН.

 

 

3. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

 

 

 

 

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

 

 

 

м. СЕПТЕМВРИ

 

1. Избор на протоколчик.

2. Избор на училищни комисии

3. Избор и приемане на формите на обучение.

4. Приемане на училищния учебен план.

5. Приемане на училищния правилник. (Правилник за дейността на училището.)

6. Приемане на годишния план на училището.

7. Приемане на план за откриване на учебната година.

8. Избиране на председател на УУС.

9. Приемане на етичен кодекс.

10. Организационни въпроси.

 

м. ОКТОМВРИ

 

1. Запознаване със специфичните особености на учениците от І – VІІ клас.

2. Вземане на решения за освободените по здравословни причини ученици и начина на уплътняване на времето в тези часове.

3. Обсъждане и приемане на теми по гражданско образование във връзка с Националната програма мярка “Без свободен час”.

 

м. ДЕКЕМВРИ

 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.            

4.Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с учениците.

 

м. Януари

 

 

 

м. ФЕВРУАРИ

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

3. Организационни въпроси.

 

 

м. МАРТ

 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Тема: Педагогическо общуване. Работа с деца със СОП. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал.

 

м. МАЙ

 

1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.

 

м. ЮНИ

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.

2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

4. Определяне на учениците за допълнителна работа.

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

 

А. Интеграционни връзки

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.

4. Използване на предоставените от ХЕИ база, музей, филми и други.

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

6. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

7. Актуализиране на връзките със следните институции:

--> Център за гражданска защита;

--> Противопожарна охрана;

--> Детска педагогическа стая;

--> Център за работа с деца;

--> нестопански организации;

--> Исторически музей;

--> висши учебни заведения;

--   медии;

--> читалища.

9. Съвместна дейност с:

--> полиция, съдебна власт и прокуратура;

--> здравеопазване;

--> фолклорни дружества;

--> общинска администрация;

--> ИО на МОМН;

--> училищно настоятелство;

--> спортни клубове и дружества;

--> социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;

--> педагогически консултативен кабинет;

--> частни педагогически издателства;

--> национален съвет по наркотични вещества;

--> охранителни фирми и агенции.

 

Б. Взаимодействие с родителите

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.

6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.

7. Изготвяне на табло за информация на родителите.

8. Провеждане на родителски срещи:

 

м. септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.

 

м. декември

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност.

 

м. април

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 и 8 клас.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

 

м. юни

Среща с родителите на бъдещите първокласници.

 

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

1. Задачи:

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

* работа чрез методите на психодрамата.

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

 

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

 

1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в учебния план.