ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. РУСЕ

 

 

 

 

 

                                              УТВЪРЖДАВАМ!

 

                                                                                    ДИРЕКТОР: _____________

                                                                                           / Б. Алексиева /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

 

с Протокол № 20 / 09.09.2014г.

 

 

 

 

 

Раздел I.

 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

Основно училище “Отец Паисий – гр. Русе има 147- годишна история с богати традиции и постижения.

Цялостната дейност през учебната 2013/ 2014 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха общо 348 ученици, от които 35 ученици в подготвителните класове и 313 ученици в паралелките от 1 до 7 клас. Общо паралелките тази учебна година бяха 12, а подготвителните групи бяха две.

Броят на паралелките и увеличаването на броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа (УВР). Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаването на добрите традиции в училището и необходимостта от модернизация са водещите принципи при осъществяване на дейностите през изминалата учебна година. Благодарение на това бяха постигнати успехи по следните направления:

- обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

- всички ученици, които завършиха 7 клас, продължават своето образование в друго учебно заведение;

- няма повтарящи ученици;

              - няма ученици с голям брой неизвинени отсъствия;

            - изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство;.

              През годината училището работи успешно по следните проекти и национални програми: „Оптимизация на училищната мрежа“, марка „Без свободен час“, УСПЕХ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Квалификация на педагогическите специалисти по оперативна програма развитие на човешките ресурси“.

ОУ „Отец Паисий“ е елитно училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да не бъде просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му израстване като личност и реализация в живота.

Богатствата на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английски език, информационни технологии и спорт.

       Училищният живот  беше изпъстрен с множество събития, празници и  спортни състезания. През годината се проведоха много тържества, свързани с бележити дати и празници. Акценти в училищния живот бяха поставени при откриването на новата учебна година, когато специален гост на тържеството беше културното аташе към японското посолство у нас – г-жа Мивако Токумицу, както и при отбелязването на патронния празник на училището на 21.11.13г., когато наши скъпи гости бяха актрисата Дина Шошева и емблематичният творец Хайгашот Агасян.

През годината се обучаваха 13 ученици със специални образователно потребности в ресурсния ни кабинет и под вещото ръководство на г-жа П. Ангелова.

               Учебната база беше обогатена с необходимите учебни табла и нагледни материали, а благодарение на закупените от училищното настоятелство спортни екипи, нашите възпитаници се представяха достойно на спортните състезания. Многото отремонтирани класни стаи и коридори създаваха атмосфера на уют.

               Учениците посетиха концерти, театрална постановка и взеха

активно участие в различни училищни мероприятия.

               От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилирани гимназии.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е проблем за педагогическия колектив.

 

 

Необходимо е:

да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-     да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

-    да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

-   специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

-  да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.

Раздел II.

 • МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 • ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на  ОУ „Отец Паисий” – гр. Русе като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 • ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

--> Издигане и утвърждаване престижа на училището.

--> Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

--> Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици.

--> Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

--> Повишаване квалификацията на учителите.

--> Създаване на компютърни кабинети.

--> Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

 

Като свои ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ училището си поставя:

 

Главни цели:

 

 • Превръщане на училището в по-желана територия за учениците чрез стимулиране на чувствата им за част от училищната общност;
 • Реализиране на оптимална връзка между ЗП, ЗИП и СИП с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;
 • Повишаване квалификацията на учениците и създаване на условия за кариерно развитие;
 • Изграждане на приветлива и функционална материално-техническа база и обогатяване на библиотечния фонд.

 

      В дейността си училището следва определени принципи:

     

 • Прозрачност и гласност на управлението;
 • Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;
 • Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;
 • Партньорство с родителите, обществеността, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и обогатяване на материално.техническата база.

 

 

 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

--> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение.

--> Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

--> Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

--> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

--> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

--> Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.

--> Обогатяване на материалната база.

--> Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 

 

5.   ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

    

 • Непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите  с цел ефективно прилагане на иновативни и интерактивни методи на работа;
 • Подобряване на дисциплината на учениците чрез:
 • Навременно и справедливо налагане на наказания.
 • Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците.
 • Своевременна връзка с родителите на учениците;
 • Изслушване на учениците относно техните проблеми.
 • Спазване на задълженията от дежурните учители и ученици.
 • Стимулиране на учениците с добри изяви.
 • Мотивация на учениците за учене чрез:
 • По-голяма ангажираност на учениците в часовете и междучасията.
 • Прилагане на ефективни форми на урочна работа.
 • Мотивация на учителите за работа.
 • Провеждане на учебни екскурзии по отделните учебни предмети.
 • Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми;
 • Създаване на условия за публична изява, инициатива и творчество на групите за СИП.
 • Изграждане на функционираща рекламна стратегия.

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН    ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2014 - 2015 г.

 

 

 

 

МЕСЕЦ

 

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

1

СЕПТЕМВРИ

1. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2014г.

Иванова, Станева

Владова, кл. р-ли на първите класов

2

ОКТОМВРИ

1.КАРНАВАЛ ПО ПОВОД ПРАЗНУВАНЕТО НА ХЕЛОУИН В БЪЛГАРИЯ

31.10.2014 г.

УУС, Борисова, Николова

 

2.ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ /табло/

31.10.2014г.

V и VІ класове, Иванова, Нечева

3

НОЕМВРИ

1.   21.11.- ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

21.11.2014г.

 

Директор, Иванова,  всички учители

2.      21.11. – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21.11.2014г.

Подготвителни класове, Цонева, Донкова

4

ДЕКЕМВРИ

1.     01.12.- СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

01.12.2014г.

 

Б. Христова, мед. лице

 

2. КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ПК, НАЧАЛЕН И СРЕДЕН КУРС

23.12.2014г.

кл. ръководители

1 – 7 класове

 

3. КОЛЕДЕН БАЗАР

15-19.12.2014г.

Нунева, Владова, Борисова

 

4.     ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА В І –ТЕ КЛАСОВЕ

23.12.2014г.

кл. р-ли на първите класове

5

ЯНУАРИ

1.    ГОДИШНИНА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

30.01.2015г.

Борисова, Николова

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

19.02.2015г.

Л.Великова, Хр. Христова, Нечева

2.    ИЗЛОЖБА – БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ И ИСТОРИЯ НА МАРТЕНИЦАТА

27.02.2015 г.

Ботева, Арсова, Захариева, възпитатели 1- 4 класове,

клуб „Архимед”

3.    БАБА МАРТА – РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ПК

27.02.2015г.

Донкова,

Цонева

4.     СЕДМИЦА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

23-27.02.2015г.

Георгиева,

 Б. Христова

5.     БЛАГОТВОРИТЕЛНА

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА

23-27.02.2015г.

Ботева, Арсова,

Захариева

7

МАРТ

1.  „ЗА ДА ИМА БЪЛГАРИЯ“ – КОНКУРС ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ

03.03.2015г.

Нунева, класни ръководители

2.„ЗА МАМА И БАБА С ЛЮБОВ” – в ПК

06.03.2015г.

Донкова

Цонева

3.  ДЕН НА ВОДАТА – СЪВМЕСТНО С РИОСВ

20.03.2015 г.

Арсова,

Хр.  Христова

4. ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА

 

28.03.2015г.

всички първи класове

 

 

 

 

 

8

АПРИЛ

1.  ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

20.04.2015г.

 

Нечева, клуб „Аз обичам България”

 

2.  22 АПРИЛ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

22.04.2015г.

Клуб „Архимед“, Б. Христова

3.  23 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА И ИЗДАТЕЛИТЕ

КАРНАВАЛ НА ПРИКАЗКИТЕ

23-30.04.2015г.

Уч. библиотекар,

Нунева,

П. Великова

4.    „МИСЛИ В ЗЕЛЕНО“ – КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ ПГДВА - Русе

30.04.2015г.

класни ръководители

5.  ПРАЗНИК НА ЗДРАВЕТО

30.04.2015г.

класни ръководители и възпитатели

6.   СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

30.04.2015г.

Владова, Георгиева

9

МАЙ

1.   ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

09.05.2015г.

 

 

класни ръководители

1 – 7 класове

УУС

2.   24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

24.05.2015г.

Иванова, Станева, Владова

3.  ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

29.05.2015г.

Нунева, Владова

4.  „ДОВИЖДАНЕ ПК, ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ”

24.05.2015г.

Донкова

Цонева

10

 ЮНИ

1.   1-ви ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПО КЛАСОВЕ

01.06.2015г.

кл. ръководители

5 – 7 класове

2.   УЧАСТИЕ  В  РУСЕНСКИ КАРНАВАЛ

по график

всички учители начален курс

 

СПОРТЕН  КАЛЕНДАР

 

ЗА УЧЕБНАТА 2014 -2015 г.

 

 

 

 

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

1

ОКТОМВРИ

1.    КРОС „БАБА ТОНКА”

ОКТОМВРИ, 2014г.

Владова

2

ФЕВРУАРИ

1.   „ЛЪВСКИ СКОК” – СЪСТЕЗАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

ФЕВРУАРИ, 2015г.

Владова, Борисова

2.  ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК”

 

ФЕВРУАРИ, 2015г.

Владова

3

АПРИЛ

1.   СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

АПРИЛ, 2015г.

Георгиева, Владова, всички учители

2.   ДЕТЕТО ОЩЕ ЖИВЕЕ В МЕН

АПРИЛ, 2015г.

Владова, всички учители

4

МАЙ

1.  ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

МАЙ, 2015г.

Владова, Нунева, всички учители

2.  УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ПО ГРАФИК НА УСШ

Владова, Тодоров

 

 

Раздел III.

 • ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

--> Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

отг. учители по съответните  предмети                   срок:

 

--> Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

отг. учители по съответните предмети                            срок:

 

--> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

отг. учители по съответните предмети                            срок:

--> Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната година.

отг. Директир, М. Георгиева                                            срок:

     

--> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

отг. Директор                                                                     срок:

 

 

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

 

--> Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

отг. М. Георгиева, Б. Шенков                               срок: постоянен

 

--> Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.

отг. Директор                                                   срок: м. септември

 

--> Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

отг. Директор                                                       срок: постоянен

 

--> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане.

отг. Директор                                                       срок: постоянен

 

--> Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

отг. Директор                                                       срок: постоянен

 

--> Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

отг. Директор                                                   срок: м. септември

 

--> Планиране на строително-ремонтните работи.

отг. Директор                                                       срок: постоянен

 

--> Организиране на отдиха на ученици и учители.

отг. класни ръководители                                    срок: постоянен

 

--> Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

отг. Директор                                                     срок: м. октомври

 

--> Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците.

отг. класни ръководители                                    срок: постоянен

 

 

 

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

 

 Олимпиадите (училищни, областни и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2014/2015 година, ­ утвърдено от Министерство на образованието,  младежта и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2001/2002 г. ­/ Приложение № 1/.

 

 

4. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ,    КОНЦЕРТИ, КИНА,  И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ

 

--> Образователни концерти

Отг. Станева и класни ръководители                   срок: постоянен

 

--> посещения на театър

Отг. Иванова                                                          срок: постоянен

 

 

 

Контролна дейност

 

 

 

1. Обект и предмет на контролната дейност:

--> учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

--> учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

--> работата на  обслужващия и помощния персонал;

--> косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.

2. Форми на контролната дейност:

--> педагогически проверки:

* превантивни;

* тематични;

* текущи.

--> административни проверки:

* на училищната документация, свързана с учебния процес;

* на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

--> проверки на социално-битовата и стопанската дейност;

--> проверка по спазването на:

* правилника за вътрешния трудов ред в училището;

* училищния правилник;

* изготвените графици;

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

* седмично разписание;

--> проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от ИО на МОМН и МОМН.

3. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

 

 

 

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет

 

 

 

м. СЕПТЕМВРИ

 

1. Избор на протоколчик.

2. Избор на училищни комисии

3. Избор и приемане на формите на обучение.

4. Приемане на училищния учебен план.

5. Приемане на училищния правилник. (Правилник за дейността на училището.)

6. Приемане на годишния план на училището.

7. Приемане на план за откриване на учебната година.

8. Избиране на председател на УУС.

9. Приемане на етичен кодекс.

10. Организационни въпроси.

 

 

м. ОКТОМВРИ

 

1. Запознаване със специфичните особености на учениците от І – VІІ клас.

2. Вземане на решения за освободените по здравословни причини ученици и начина на уплътняване на времето в тези часове.

3. Обсъждане и приемане на теми по гражданско образование във връзка с Националната програма мярка “Без свободен час”.

 • Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището.
 • Организационни въпроси.

 

м. ДЕКЕМВРИ

 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.             

4.Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с учениците.

 • Организационни въпроси

 

м. ЯНУАРИ

 

 • Приемане на график за приключване на І учебен срок.
 • Организационни въпроси.

 

м. ФЕВРУАРИ

 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методически обединения.

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

3. Организационни въпроси.

 

м. МАРТ

 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Тема: Педагогическо общуване. Работа с деца със СОП. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал.

 

м. МАЙ

 

1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май.

 • Приемане на план за честване на 24 май.
 • Определяне на ученик за среща с кмета на община Русе.
 • Приемане на график за приключване на учебната година.

 

м. ЮНИ

 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.

2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.

3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

4. Определяне на учениците за допълнителна работа.

 • Определяне на поправителна сесия.
 • Оргянизационни въпроси.

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

 

А. Интеграционни връзки

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.

4. Използване на предоставените от ХЕИ база, музей, филми и други.

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

6. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

7. Актуализиране на връзките със следните институции:

--> Център за гражданска защита;

--> Противопожарна охрана;

--> Детска педагогическа стая;

--> Център за работа с деца;

--> нестопански организации;

--> Исторически музей;

--> висши учебни заведения;

--   медии;

--> читалища.

8. Съвместна дейност с:

--> полиция, съдебна власт и прокуратура;

--> здравеопазване;

--> фолклорни дружества;

--> общинска администрация;

--> ИО на МОМН;

--> училищно настоятелство;

--> спортни клубове и дружества;

--> социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;

--> педагогически консултативен кабинет;

--> частни педагогически издателства;

--> национален съвет по наркотични вещества;

--> охранителни фирми и агенции.

 

Б. Взаимодействие с родителите

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.

6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.

7. Изготвяне на табло за информация на родителите.

8. Провеждане на родителски срещи:

 

м. септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план. Организационна работа за началото на новата учебна година.

 

м. януари

Готовност на учениците за приключване на първи учебен срок. Резултати от учебно-възпитателната работа през първи учебен срок.

 

м. април

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7клас.

Готовност за приключване на учебната година.

 

м. юни

Среща с родителите на бъдещите първокласници.

 

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

1. Задачи:

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

* работа чрез методите на психодрамата.

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

 

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в учебния план.