Раздел I.

 

ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

 

Основно училище “Отец Паисий – гр. Русе има 148- годишна история с богати традиции и постижения.

Цялостната дейност през учебната 2015/ 2016 година ще протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището ще се обучават общо 534 ученици, от които 40 ученици в подготвителните класове и 494 ученици в паралелките от 1 до 7 клас, 1 ученик в индивидуална форма на обучение в 8 клас, 15 ученици са със специални образователни потребности.

Общо паралелките за тази учебна година са 21 и два подготвителни класа.

Броят на паралелките и увеличаването на броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес (УВП). Прозрачността на управлението, съчетаването на добрите традиции в училището и необходимостта от модернизация  ще са водещите принципи при осъществяване  дейностите през предстоящата учебна година.  Ще работим за постигане на успехи по следните направления:

- обхващане на всички деца, подлежащи на задължително обучение;

- всички ученици, завършващи 7 клас да продължат своето образование в друго учебно заведение по първо желание на първо класиране;

              -да няма ученици с голям брой неизвинени отсъствия;

            - запазване на изградените връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство;.

ОУ „Отец Паисий“ е елитно училище с утвърдени традиции, натрупан опит,  добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да не бъде просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му израстване като личност и реализация в живота.

Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английски език, информационни технологии и спорт.

            Учебната база е отремонтирана и обогатена с необходимите учебни табла и нагледни материали, което създава атмосфера на уют и комфорт.

 

През настоящата 2015/2016 учебна година е необходимо:

 • да продължим работата по гражданското образование на учениците;
 • да прилагаме гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да заработи по- ефективно;
 • активно да участваме в квалификационната дейност на училището;
 • да сме по- взискателни по отношение опазването на училищното имущество;
 • да привлечем възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми; да търсим нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот; за обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд.

 

Раздел II.

 • МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

 

 • ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на  ОУ „Отец Паисий” – гр. Русе като конкурентоспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели; усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

 • ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.
 • Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Създаване на компютърни кабинети.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

 

Като свои ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ училището си поставя:

 

 • Превръщане на училището в по-желана територия за учениците чрез стимулиране на чувствата им за част от училищната общност;
 • Реализиране на оптимална връзка между ЗП, ЗИП и СИП с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;
 • Повишаване квалификацията на учениците и създаване на условия за кариерно развитие;
 • Изграждане на приветлива и функционална материално-техническа база и обогатяване на библиотечния фонд.

 

  В дейността си училището следва определени принципи:

     

 • Прозрачност и гласност на управлението;
 • Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;
 • Етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;
 • Партньорство с родителите, обществеността, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и обогатяване на материално.техническата база.

 

 

4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение, чрез:

 • Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;
 • Практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание;
 • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване;
 • Обогатяване на материалната база;
 • Прилагане на нови форми и методи на обучение.

 

 

5.   ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

    

 • Непрекъснато повишаване на квалификацията на учителите  с цел ефективно прилагане на иновативни и интерактивни методи на работа;
 • Подобряване на дисциплината на учениците чрез:
 • Навременно и справедливо налагане на наказания.
 • Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците.
 • Своевременна връзка с родителите на учениците;
 • Изслушване на учениците относно техните проблеми.
 • Спазване на задълженията от дежурните учители и ученици.
 • Стимулиране на учениците с добри изяви.
 • Мотивация на учениците за учене чрез:
 • По-голяма ангажираност на учениците в часовете и междучасията.
 • Прилагане на ефективни форми на урочна работа.
 • Мотивация на учителите за работа.
 • Провеждане на учебни екскурзии по отделните учебни предмети.
 • Взаимодействие с родителската общност и приобщаването и за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми;
 • Създаване на условия за публична изява, инициатива и творчество на групите за СИП.
 • Изграждане на функционираща рекламна стратегия.

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН    ПЛАН

ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 г.

 

 

 

 

МЕСЕЦ

 

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

1

СЕПТЕМВРИ

1. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15.09.2015г.

Иванова, Станева

Владова, кл. р-ли на първите класов

2

ОКТОМВРИ

1.КАРНАВАЛ ПО ПОВОД ПРАЗНУВАНЕТО НА ХЕЛОУИН В БЪЛГАРИЯ

31.10.2015г.

УУС, Борисова, Николова

 

2.ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ /табло/

31.10.2015г.

V и VІ класове, Иванова, Нечева

3

НОЕМВРИ

1.   21.11.- МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

10 - 21.11.2015г.

 

Директор, работна група за Патронния празник

2.      21.11. – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21.11.2015г.

Подготвителни класове, Цонева, Донкова

4

ДЕКЕМВРИ

1.     01.12.- СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН

01.12.2015г.

 

Б. Христова, мед. лице

 

2. КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА В ПК, НАЧАЛЕН И СРЕДЕН КУРС

23.12.2015г.

кл. ръководители

ПК, 1 – 7 класове

 

3. КОЛЕДЕН БАЗАР

14-18.12.2015г.

Нунева, Владова, Борисова

 

4.     ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА В І –ТЕ КЛАСОВЕ

23.12.2015г.

кл. р-ли на първите класове и преподаватели по математика

5

ЯНУАРИ

1.    ГОДИШНИНА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕС

29.01.2016г.

Борисова, Николова

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

19.02.2016г.

Л.Великова, Хр. Христова, Нечева

2.    ИЗЛОЖБА – БАЗАР НА МАРТЕНИЦИ И ИСТОРИЯ НА МАРТЕНИЦАТА

29.02.2016г.

Ботева, Спирова, Захариева, възпитатели 1- 4 класове,

клуб „Архимед”

3.    БАБА МАРТА – РАЗВЛЕЧЕНИЕ В ПК

29.02.2016г.

Донкова,

Цонева

4.     СЕДМИЦА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ

22-26.02.2015г.

Георгиева,

 Б. Христова

7

МАРТ

1.  „ЗА ДА ИМА БЪЛГАРИЯ“ – КОНКУРС ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПОЕЗИЯ

02.03.2016г..

Нунева, класни ръководители

2.„ЗА МАМА И БАБА С ЛЮБОВ” – в ПК

08.03.2016г.

Донкова

Цонева

3.  ДЕН НА ВОДАТА – СЪВМЕСТНО С РИОСВ

21.03.2016 г.

Арсова,

Хр.  Христова

4. ДЕН НА ХУМОРА И ШЕГАТА

 

31.03.2016г.

всички първи класове

 

 

 

 

 

8

АПРИЛ

1.  ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

20.04.2016г.

 

Нечева

 

2.  22 АПРИЛ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

22.04.2016г.

 Б. Христова

3.  23 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА КНИГАТА И ИЗДАТЕЛИТЕ

КАРНАВАЛ НА ПРИКАЗКИТЕ

22-29.04.2016г.

Уч. библиотекар,

Нунева,

П. Великова

4.    „МИСЛИ В ЗЕЛЕНО“ – КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ ПГДВА - Русе

29.04.2016г.

класни ръководители

5.   СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

29.04.2016г.

Владова, Георгиева

9

МАЙ

1.   ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

09.05.2016г.

 

 

класни ръководители

1 – 7 класове

УУС

2.   24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

24.05.2016г.

Иванова, Станева, Владова

3.  „ДОВИЖДАНЕ ПК, ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ”

24.05.2016г.

Донкова

Цонева

10

 ЮНИ

1.   1-ви ЮНИ - ДЕН НА ДЕТЕТО

ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПО КЛАСОВЕ

01.06.2015г.

кл. ръководители

5 – 7 класове

2.   УЧАСТИЕ  В  РУСЕНСКИ КАРНАВАЛ

по график

всички учители начален курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТЕН  КАЛЕНДАР

 

ЗА УЧЕБНАТА 2015 -2016 г.

 

 

 

 

МЕСЕЦ

ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

ОТГОВОРНИЦИ

1

ОКТОМВРИ

1.    КРОС „БАБА ТОНКА”

ОКТОМВРИ, 2015г.

Владова

2

ФЕВРУАРИ

1.   „ЛЪВСКИ СКОК” – СЪСТЕЗАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

ФЕВРУАРИ, 2015г.

Владова, Борисова

2.  ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК”

 

ФЕВРУАРИ, 2016г.

Владова

3

АПРИЛ

1.   СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

АПРИЛ, 2016г.

Георгиева, Владова, всички учители

2.   ДЕТЕТО ОЩЕ ЖИВЕЕ В МЕН

АПРИЛ, 2016г.

Владова, всички учители

4

МАЙ

1.  ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩА

МАЙ, 2016г.

Владова, Нунева, всички учители

2.  УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

ПО ГРАФИК НА УСШ

Владова, Тодоров